This is for the Servers we have mapped....

Player name Server Respect Crew
Icon 193 1,470,499,228,954 † Nice Guys †
Icon 197 190,805,042,796 † !Renaissan¢e! †
Icon 175 69,307,708,163 Dangerous
Icon 41 8,295,487,064 † s†ra¢¢i †
Icon 100 1,418,441,858
Icon 2 18,015,472 La Fratellanza
icon 152 2,693,067 Detroit Crime Inc.
Icon 44 1,587,506
Icon 171 1,587,506
Icon 110 1,587,506
Icon 26 1,565,770 Dirty Murder
ICON 164 1,004,077
ICON 129 503,713
Icon 172 497,761
Icon 141 497,725
Icon 112 497,725
Icon 60 482,137 hell dogs
Icon 194 243,022
icon 66 11,849 Pandemic
Icon 198 10,751
Icon 187 10,747
Icon 50 1,413
Icon 50 935 The Family
icon 187 703
Icon 188 453
icon 33 272
Icon 4 230 Krato's
ICON 27 193
Icon 104 182
Icon 167 182
Icon 24 182
Icon 96 168
Icon 83 168
icon 187 168
icon 56 163